telefon +420 515 257 125

email oubozice@volny.cz

Vyhledávání

Koupit generick√Ĺ Lasix Furosemid online

Generisches Estrace Estradiol kaufen online

Odkaz na úřední desku

Úřední deska

Odkaz na aktuality

Aktuality

Odkaz na rozhlas

Hlášení

Odkaz na knihovnu

Knihovna

Odkaz na hlášení poruch

Hlášení poruch

Odkaz na poplatky

Poplatky

Odkaz na Relax Božice

Relax Božice

Informace o zpracování osobních údajů

 

Proč Vám sdělujeme tyto informace?

Ochrana Vašich osobních údajů je důležitá. V tomto dokumentu se dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního titulu a pro jaký účel, komu osobní údaje předáváme a jak je při uložení chráníme.

Je naší zodpovědností zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. General Data Protection Regulation, dále užívána pouze zkratka „GDPR“).

 
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Služby Božice, příspěvková organizace, se sídlem Božice 380, 671 64 Božice, IČ 75158701

 Kontaktní údaje správce naleznete zde: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Mgr. Jana Gabrhelová   , Leska Horní 19, 669 02, Znojmo, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 605 407 031.

Pověřenec je osoba, která dohlíží u správce na soulad zpracování Vašich osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Pro Vás je osoba pověřence jakýmsi „ombudsmanem“ pro oblast zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na něj obracet se stížnostmi, dotazy na správný postup organizace, žádostmi o vysvětlení Vašich práv v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů organizací.

 

Jaké jsou účely a právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?

V největší míře zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem poskytování služeb – správa bytů a nebytových prostor, provoz jídelny a sportovního zařízení.

Dále zpracováváme Vaše údaje při výkonu agend, jež organizaci ukládá příslušná právní úprava.

Některé údaje zpracováváme ve oprávněném zájmu za účelem osvěty a publicity (např. informování o akcích vč. uveřejňování fotografií apod.)

Bližší podrobnosti k účelům a titulům zpracování se dozvíte v příloze: 1; 2; 3.

Uzavíráte-li s organizací nějaké smlouvy (obchodní, nájmy apod.), pak je toto zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy.

Je-li zpracování založeno na splnění smlouvy, resp. splnění právní povinnosti, pak je poskytnutí Vašich osobních údajů požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy, resp. pro dodržení právní povinnosti, a takové osobní údaje jste povinen poskytnout.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Soupis agend zpracování podle právního titulu zpracování je v příloze.

 

Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše údaje zpracovávají zástupci nebo zaměstnanci organizace, jež jsou z titulu svého funkčního nebo pracovního zařazení oprávněni přistupovat k dané agendě zpracování. Vaše osobní údaje jsou dále předávány podle příslušných právních předpisů státním institucím, orgánům veřejné moci a dalším organizacím ze zákona.

Do zpracování osobních údajů může být též zapojen zpracovatel, nejčastěji v případě uložení dat na serveru zpracovatele (např. webhosting webových stránek, hosting e-mailu, hosting dat agendového informačního systému apod.) nebo dílčí zpracování v rámci agend organizace – vyúčtování služeb spojených s nájmem. V tomto případě je zpracovatel smluvně vázán mlčenlivostí, zákazem zneužití dat, povinností zabezpečit osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd. postupem dle čl. 28 GDPR.

 

Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, který je shora definován. Po pominutí účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje uloženy v příslušných dokumentech po dobu, po kterou jsme povinni tyto dokumenty archivovat podle příslušných právních předpisů, resp. podle skartačního řádu organizace. Uplyne-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace, budou Vaše osobní údaje správcem zlikvidovány.

Konkrétní lhůty se dozvíte zde.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Vůči svým osobním údajům máte právo:

 a)    požádat o informaci, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo na další informace o zpracování těchto osobních údajů a požadovat jejich kopii;

 b)   požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo jejich doplnění;

 c)    požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pominul-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace;

 d)    požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů (např. v případech obhajoby Vašich zájmů, popírání přesnosti údajů, námitky zpracování dle čl. 18 GDPR);

 e)    odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám jej pro některé zpracování dříve poskytl.

Dále máte právo u organizace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, je-li toto zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu organizace.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR a nevyřešil jste svůj problém ani s pomocí shora uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 7, 170 00 Praha7.

Více se o zpracování osobních údajů dozvíte ze Záznamů o činnostech zpracování, jež jsou přiloženy v příloze.

 

Jak s námi komunikovat?

Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vašich práv, podnětů či dotazů je nutné ověřit Vaši totožnost, abychom se ujistili, že např. žádost o kopii Vašich osobních údajů poskytneme právě Vám, uvádíme způsoby, jak učinit podání v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obcí:

 a)    elektronicky prostřednictvím datové schránky bavc38u;

 b)   elektronicky prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

 c)    prostřednictvím poštovních služeb v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Zaslat na adresu Služby Božice, příspěvková organizace, Božice č.p. 380, 671 64;

 d)   osobně v sídle organizace Božice č.p. 380 v pracovní době: Po a St 7:00-12:00 12:30-17:00; Út a Čt 7:00-12:00 12:30-15:00 a Pá 7:00-12:00 12:30 – 13:30.

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

 

Koupit generick√Ĺ Lasix Furosemid online

Generisches Estrace Estradiol kaufen online

Odkazy

Mobilní aplikace

Krizport

Pálení klestí

Krizport chytré blondýny

Znak obce Božice