Knihovní řád

1.                  Obecní knihovna v Božicích je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezeným knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

2.                  Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozní  místnosti knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.

3.                  Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.

4.                  Obcí schválené poplatky (paušální administrativní poplatek, sankční poplatky, poplatky za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí: který je přílohou knihovního řádu.

5.                  Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Absenční půjčovní službu  poskytuje knihovna jen těm uživatelům: kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh: který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.

6.                  Čtenářem knihovny se mohou stát :

–          občané ČR starší 15 let:  po předložení občanského průkazu

–          děti a mládež do 15 let :  pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců; stávají se tím uživateli dětského oddělení; speciální knihovnické služby (např. Internet …) mohou využívat jen v přítomnosti knihovníka

–          cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu

–          právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických služeb.

7.                  Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz.

8.                  Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště: ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku. 

9.                  Za registraci v knihovně čtenář uhradí paušální administrativní poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven, ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,:k možnosti přístupu k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím telekomunikačního zařízení: ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku: pokud je poplatek stanoven.

10.              Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

11.              Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.

12.              Čtenář může mít vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat jiným osobám.

13.              Výpůjční lhůta je u knih 3 měsíc u časopisů 2 měsíce. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.

14.              Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena: nežádá-li dokument další čtenář.Výjimečně je možné další prodloužení výpůjčky: ale jen po předložení dokumentu.

15.              nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku.

16.              Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležitost řešena právní cestou.

17.              Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu: v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

18.              Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu(v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu: odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

19.              Dokument, který je půjčený si může čtenář rezervovat.

20.              Odbornou literaturu ke studijním účelům: kterou knihovna nemá ve svých fondech: zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

21.              Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.

22.              Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internetu do přístupných bází. Poplatek stanoven v ceníku.

23.              Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popřípadě obecnímu úřadu.

24.              Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem …………………………

25.              Veškeré změny knihovního řádu či jen příloh se provádí formou dodatku.

Boží Božice

Náhodné obrázky

Adventní koncert dsc09011 22_madona

Kalendář

Prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Obec Božice na facebooku

Protikorupční linka

Schéma rozvodu elektřiny

Schéma rozvodu elektřiny

Hlavní menu

Znojemské vinařství

Novinky na email

Nechejte si posílat novinky na váš email.

Czech POINT

Czech POINT